Vážení občané a přátelé,
dovoluji si Vám představit nové návrhy symbolů Obce Střírbrnice, budu rád, když se připojíte k výběru nového znaku a praporu.

Děkuji Vám za spolupráci.

Petr Matoušek, starosta
Symbolika návrhů znaku a vlajky obce
S t ř í b r n i c e
(o.Uherské Hradiště)

Jméno osady se objevuje poprvé v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r.1141. Majetková držba byla později rozdrobena, větší část stříbrnického katastru připadla k buchlovskému pantsví. Z jeho majitelů vynikali v 16.století páni ze Žerotína, kteří prodali Buchlov, Buchlovice s dvorem a Stříbrnice s Hříběcími horami a lovčími Janu Žďánskému ze Zástřizl. Po Zástřizlech drželi panství, jehož byly Stříbrnice již trvalou součástí, Petřvaldští z Petřvaldu a nakonec hrabata Berchtoldové.
V 16.-18.století byly Stříbrnice sídlem starosty a 11 lovčích buchlovského loveckého práva. Dokazuje to i stará obecní pečeť s nápisem PECZET. LOWECKA. DIEDINI. STRZIBRNIC., totožná s pečetí loveckého práva na hradě Buchlově. Jde o tzv. Znakovou počeť, v jejíž pečetním poli vidíme polcený štít s hroznem a kosířem.
Pamětihodností Stříbrnic je barokní kaple sv.Prokopa z 18.století a jejich dominantou kostel téhož patrocinia. V obci se v minulosti dařilo vinné révě, pěstovalo se tu také mnoho ovoce, zejména švestek.
Výše uvedené informace se promítly i do předkládaných návrhů nových obecních symbolů. Zatímco hrozen a kosíř byly převzaty ze starých sfragistických dokladů, popravčí meč je symbolem někdejšího buchlovského lovecké práva. Nechybí ani poukaz na významné majitele buchlovského panství pány ze Zástřizl (upravená figura přepásané lilie). Švestková ratolest představuje symbol místní ovocnářské tradice. Zatímco zelená barva je obecně barvou zemědělství a lesů, červená byla převzata z heraldiky Žerotínů a Zástřizlů. Z návrhů znaku vychází i připojené návrhy obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

Miroslav J.V. P a v l ů
heraldik
Vyjádření k návrhům znaku a vlajky obce Stříbrnice

Všechny návrhy, zpracované panem Miroslavem Pavlů, odpovídají zásadám heraldické a vexilologické tvorby a mohou být předloženy podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS P ČR k projednání. Autor ve svých návrzích především zdůraznil tradici pěstování vinné révy a švestek a též význam obce při vykonávání loveckého práva u hradu Buchlova. A právě z tohoto důvodu preferuji návrh s vinným hroznem, kosířem a mečem v hlavě štítu.

V Opavě 29.2.2016

PhDr. Karel Müller
podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Hlasování

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
E-mail
Poznámka:

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3